Hiện nay, trên địa bàn tỉnh Sài Gòn (Hồ Chí Minh) – Bình Dương