Sử dụng và cất trữ Bitcoin như thế nào? Hiện nay, Bitcoin đang ngày